นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
แผนพัฒนาสามปี
   
รายละเอียดโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เอกสาร
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43