แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่วาง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลแม่วาง
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2563)
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408