แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่วาง
     
รายละเอียดโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เอกสาร
รายละเอียดโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เอกสาร
รายละเอียดโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
   
ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43