นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561) ของเทศบาลตำบลแม่วาง [28 กุมภาพันธ์ 2556]
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43