แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่วาง
   
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408