เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสาร
   

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408