นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
เทศบัญญัติ
   
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559] เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559] เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559] เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559] เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559] เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 เอกสาร
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 เอกสาร
แบบคำขอ ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556
 
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เอกสาร
 
แบบใบรับแจ้งการขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เอกสาร
 
แบบใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เอกสาร
 
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เอกสาร
 
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เอกสาร
 
แบบแจ้งเลิกกิจการฯ เอกสาร
 
แบบคำขอทั่วไป เอกสาร
   
กลับหน้าหลัก

 

 

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43