แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลแม่วาง
   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2)
ระกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.1)
แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.2)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด.1)
แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด.2)
   
กลับหน้าหลัก
ผังเว็บไซต
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43