สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 3 (1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
     

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต

พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408