สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ
สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
เอกสาร
สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
เอกสาร
     

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408