รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2558

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร

รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408