รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
เอกสาร
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร

[รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณที่ผ่านมา]

[กลับหน้าหลัก] [กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408