กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
     
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542
เอกสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
     
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
เอกสาร
     
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง
   
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่วาง พ.ศ. 2557
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557
เอกสาร
   
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง
     
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง ที่ 370/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง ที่ 223/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลแม่วาง
กลับหน้าหลัก กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408