กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
     
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542
เอกสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสาร
     
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
     
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
     
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง
   
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่วาง พ.ศ. 2557
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557
   
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง
     
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง ที่ 370/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่วาง ที่ 223/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลแม่วาง
กลับหน้าหลัก กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408