รายการข้อมูลความรู้
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่วาง
แผนผังการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การจัดพิมพ์หนังสือราชการในระบบคอมพิวเตอร์

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408