นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
รายการข้อมูลความรู้
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่วาง
แผนผังการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43