คลังความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ด้านวิชาการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
การดำเนินงาน ITA
ผลคะแนนประเมิน ITA
รายผลการดำเนินงานของศูนย์
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
Corruption Perceptions Index (CPI)
Chief Integrate Program Officer : CIPO
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
การยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลแม่วาง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ บทนำ
  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี. (2561-2564)
  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่วาง
คู่มือมาตรา 103
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลแม่วาง พ.ศ. 2555
ตัวอย่างแบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
     

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408