ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่วาง
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่วาง  
โครงสร้างการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่วาง  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่วาง  
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่วาง  
คู่มือการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่วาง  
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2557  
สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการในความดูแลของเทศบาลตำบลแม่วาง  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408