ทำเนียบผู้บริหาร
คลังความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ด้านวิชาการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
การดำเนินงาน ITA
ผลคะแนนประเมิน ITA
รายผลการดำเนินงานของศูนย์
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
Corruption Perceptions Index (CPI)
Chief Integrate Program Officer : CIPO
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
การยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลแม่วาง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408