4 | | | What's New | | | 3

ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408