4 | | | What's New | | | 3 ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่"

Index2561

 

 

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408