คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่วาง

นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
     
นายทองคำ พรหมเย็น
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
คนที่ 1
นางสายฝน สิทธุมัด
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
คนที่ 2
     
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
นายจำรูญ พลอยแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง

 

 

กลับหน้าหลัก

 

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43