การพาณิชย์
ร้านค้าต่าง ๆ 69 ร้าน
ธนาคาร 1 แห่ง
โรงสีข้าว 3 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
ตลาด 3 แห่ง
สถานที่จำหน่ายยา 3 แห่ง
ร้านเสริมสวย 5 แห่ง
ด้านสังคม
ชุมชน มีหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรในชุมชน รวม 4,836 คน
ศาสนา
ประชากรเทศบาลตำบลแม่วาง มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้ศาสนาพุทธ ประมาณ 100 % ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ - %
 ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   มี   6  แห่ง ดังนี้                 
     - วัดดอนเปา 
     - วัดอัมพาราม
     - วัดจำลอง 
     - วัดป่าแดด
     - วัดศิริชัยนิมิตร
     - วัดสังคะยอม 
     - วัดชัยมงคล 
     - วัดศรีจองคำ 
     - วัดสันมหาพล
วัฒนธรรม

เทศบาลตำบลแม่วาง มีประเพณีที่สำคัญดังนี้

  • ประเพณีวันออกพรรษาวัดจำลอง
  • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าแดด
  • ประเพณีปอยส่างลอง
  • ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
  • ประเพณีแห่งไม้ค้ำ
การศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ดังนี้
-  มีโรงเรียนมัธยมจำนวน  1 โรง คือ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
-  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  3  โรง   คือ 
  1. โรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ ฯ      
  2. โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร       
  3. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา       
-  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ คือ 
  1. วัดป่าแดด      
  2. วัดดอนเปา       
-  มีศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของกรมศาสนา) จำนวน 2 ศูนย์ คือ 
  1. วัดจำลอง (ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส)์)      
  2. วัดศิริชัยนิมิตร      
กีฬา นันทนาการ และการพักผ่อน
ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีสถานที่เล่นกีฬา นันทนาการและพักผ่อน ดังนี้ 
1
สนามกีฬาอเนกประสงค
จำนวน
6
แห่ง
2
สนามฟุตบอล 
จำนวน
2
แห่ง
3
สนามบาสเกตบอล
จำนวน
4
แห่ง
4
สนามตระกร้อ  
จำนวน
6
แห่ง
5
ห้องสมุดประชาชน
จำนวน
1
แห่ง
6
สนามเด็กเล่น
จำนวน
1
แห่ง
7
สาธารณสุข
7.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข
จำนวน
1
แห่ง
7.2 คลินิกเอกชน 
จำนวน
1
แห่ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม  2552 ) จำนวน        ครั้ง
ความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากเหตุเหลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า      -      บาท 
รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน   1  คัน จุน้ำได้  10,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 
รถบรรทุกน้ำ   จำนวน  3  คัน  จุน้ำได้   5,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน     1   เครื่อง
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา  จำนวน 2 ครั้ง
แหล่งน้ำ
คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน   4  แห่ง   คือ           
1.  ลำเหมืองกลาง 
2.  ลำเหมืองแพะ 
3.  ลำเหมืองเตา 
4.  ลำเหมืองบน
ขยะ
ปริมาณขยะ 3 ตัน ต่อวัน
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน จุได้คันละ 10 ลบ. เมตร
หน้า1 หน้า2
กลับหน้าหลัก

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

sxWeb Design Articles
พัฒนาโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882,
ติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง