ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (2 กุมภาพันธ์ 2561) 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทถนน  จำนวน  4  โครงการ  (21 สิงหาคม 2560) 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า อบต.ดอนเปา  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/4 บ้านกาด  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้ามซอย 3/11  บ้านดอนเปา  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4  บ้านป่าติ้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1  คัน  ครั้งที่ 2  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
( 1  สิงหาคม 2560 ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  2  โครงการ ( 25 กรกฎาคม 2560 )
- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่  8  บ้านอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา  หมู่ที่ 4  บ้านดอนเปา  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   
 
ข้อมูลราคากลางโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)
   
 
ข้อมูลการรับซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)
   
 
ข้อมูลการยื่นซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
   
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  1  คัน  ครั้งที่  2  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (4 กันยายน 2560)
 
ข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   


   
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408