ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1  คัน  ครั้งที่ 2  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
( 1  สิงหาคม 2560 ) 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  2  โครงการ ( 25 กรกฎาคม 2560 )
- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่  8  บ้านอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา  หมู่ที่ 4  บ้านดอนเปา  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   
 
ข้อมูลราคากลางโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)
   
 
ข้อมูลการรับซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)
   
 
ข้อมูลการยื่นซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
   
 
ข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

   
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408