ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนางเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน - ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าช้า บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธันวาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างบ้านนางเสงี่ยม) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 12 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้า บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7/2 (ซอยข้างบ้านนายสมาน) บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประพันธ์ พรหมเสน-ลำน้ำวาง บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนางนวล ตั๋นโน บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองผาขาว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3/2 บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (27 กันยายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กันยายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/3 บ้านกาด หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 กันยายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเก็บ/ขนขยะ ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถขยะอัดท้าย ทะเบียน 82-1143 ชม หมายเลขครุภัณฑ์ 011/45/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 กันยายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 สิงหาคม 2561)
ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่าติ้ว ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 สิงหาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 สิงหาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 สิงหาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 4/3 บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 สิงหาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.ลำเหมือนเป็ด (หลังวัดสันโป่ง) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.ลำเหมือนแพะ ซอย 2/1 บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กรกฎาคม 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล.ลำเหมืองเป็ด (หลังวัดสันโป่ง) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มิถุนายน 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง ลำเหมืองแพะ ซอย 2/1 บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มิถุนายน 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคป  จำนวน 1 คัน  โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี  พ.ศ. 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   
 
ข้อมูลราคากลางโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)
   
 
ข้อมูลการรับซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)
   
 
ข้อมูลการยื่นซองเอกสารโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
   
 
ข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overlay ซอยหน้าวัดอัมพาราม บ้านอัมพาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 กันยายน 2561)


   
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408