ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ต่อเนื่อง ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ( 29 ธันวาคม 2559 )
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   
ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ต่อเนื่อง ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ( 29 ธันวาคม 2559 )
 
ข้อมูลราคากลางในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)
   
 
ข้อมูลการรับซองเอกสารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)
   
 
ข้อมูลการยื่นซองเอกสารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   
การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) พร้อมก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม(19 ธันวาคม 2559)
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (2 ธันวาคม 2559)
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43