ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ประเภท อาคาร โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ [25 มิถุนายน 2558] ประกาศ เอกสารสอบราคา
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเอกสารการประมูล [23 มิถุนายน 2558]
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2557)
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

กลับหน้าหลัก หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408