เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489407 ต่อ 31

นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์

รองปลัดเทศบาล 053-489407 ต่อ 32

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิชาการเกษตร

นางสาวกาญจนา คำศรี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายบุญรัตน์ วันตานาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวกรกานต์ มโนจา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางพรรณี ผัดดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชะโลม ศรีทอน

แม่บ้าน

นายจิรวัฒน์ ศรีบัว

คนงานทั่วไป

นางพรรณี คำหลวง

คนงานทั่วไป

นายกิตติวัฒน์ เทพวงค์

พนักงานขับรถยนต์

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวลักษิกา เต๋จา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ กาละปัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นางสาวกุลทิวา ยามะสัก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวพิกุญ อินต๊ะสม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

งานนิติการ

นายอนุพงษ์ ปลิวทอง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศริพร กาญจนมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภาสวัฒน์ มงคลสุวบัณฑิต

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเศรษฐวุฒิ แสนนันตา

พนักขับรถยนต์

นายปฎิวัติ มหาวงค์

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงศ์ มาริน

พนักงานดับเพลิง

นายเฉลิมพล ดวงแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายกัณฑ์ปวิศ หน่อคำ

พนักงานดับเพลิง

นายเกรียงไกร คำแสน

พนักงานดับเพลิง