เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

นางวัชรี บุญเปี่ยมเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิชาการเกษตร

นางสาวกาญจนา คำศรี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายบุญรัตน์ วันตานาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวกรกานต์ มโนจา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางพรรณี ผัดดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชะโลม ศรีทอน

แม่บ้าน

นายจิรวัฒน์ ศรีบัว

คนงานทั่วไป

นางพรรณี คำหลวง

คนงานทั่วไป

นายกิตติวัฒน์ เทพวงค์

พนักงานขับรถยนต์

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวลักษิกา เต๋จา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ กาละปัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นางสาวกุลทิวา ยามะสัก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานประชาสัมพันธ์

นายธนกฤต อนุฤทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง

นายสถาพร ชัยสมนาม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวพิกุญ อินต๊ะสม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

งานนิติการ

นายอนุพงษ์ ปลิวทอง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศริพร กาญจนมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภาสวัฒน์ มงคลสุวบัณฑิต

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเศรษฐวุฒิ แสนนันตา

พนักขับรถยนต์

นายปฎิวัติ มหาวงค์

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงศ์ มาริน

พนักงานดับเพลิง

นายเฉลิมพล ดวงแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายกัณฑ์ปวิศ หน่อคำ

พนักงานดับเพลิง

นายเกรียงไกร คำแสน

พนักงานดับเพลิง