เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศรีวรรณ มูลหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา ยอดคำ

คนงานทั่วไป

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวอัญชิสา สุขโชคมงคล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกานต์สินี มูลดี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจิราพร มั่งมูล

คนงานทั่วไป

งานพัฒนารายได้

นางสาวเอมมิกา อินณกันต์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวธัญพิชชา คำเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานธุรการ

นางสาวกิ่งกาญ บุตรตามา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

นางพัชรินทร์ รินเย็น

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้