เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
0534894089ต่อ51

งานการเงินและบัญชี

นางสาวชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา ยอดคำ

คนงานทั่วไป

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวอัญชิสา สุขโชคมงคล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกานต์สินี มูลดี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจิราพร มั่งมูล

คนงานทั่วไป

งานพัฒนารายได้

นางสาวเอมมิกา อินณกันต์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวธัญพิชชา คำเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานธุรการ

นางสาวกิ่งกาญ บุตรตามา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

นางสาวพัชรินทร์ รินเย็น

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้