เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายวีราชัย สุริยา

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-489406-7 ต่อ 81

-

งานสาธารณูปโภค

นายสุทธิพันธ์ ยะอินต๊ะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายประพันธ์ หน้อยดี

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายมานพ เต๋จ๊ะธรรม

คนตกแต่งสวน

นายชัยนิวัฒน์ ตนภู

คนงานทั่วไป

นายทองสุข กันทาธรรม

คนงานทั่วไป

นายศรัญญู อนุฤทธิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบุญชม ชัยวงศ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานวิศวกรรม

นายปิยพันธุ์ วงค์แพทย์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายวีรพงค์ รัตนาพล

คนงานทั่วไป

งานสำรวจและออกแบบ

นายศุภานนท์ เมืองสุวรรณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายภาคภูมิ บุญมา

คนงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวสุชาวดี ดุลลาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุลกัลยา อ่วมแย้ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ