เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-489406-7 ต่อ 71

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

พันจ่าเอก สุนทร สายแก้วราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นายถนอม สุยะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายทองอินทร์ เจริญสุข

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุทัศน์ ชินรัมย์

คนงานทั่วไป

นายวันชัย ศรีวิชัย

คนงานประจำรถขยะ

นายสถิต ยารังษี

คนงานทั่วไป

นายจรูญ มูลเป็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัยณรงค์ ปันน้อย

คนงานประจำรถขยะ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุทธิฬักษณ์ ใจแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวยลดา หล้าสุ

คนงานทั่วไป

นางสาวจิราพร ทับประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมาบริการ