เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-489406-7 ต่อ 61

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา

นายวรพจน์ ทรช่วย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเกียรติพงษ์ จันตาดี

คนงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษดาพร จิโน

คนงานทั่วไป

นายปริญญา จันน้อย

พนักงานขับรถยนต์