เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเปา

นางพิกุล ตนภู

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันท์วิภาญา แดงใหม่

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง

นางสาวพิมประพรรณ คำเต็มเรือน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขวัญใจ บุญคุ้ม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิพิมล ตั๋นโน

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด

นางสาววรารัตน์ ปิมปา

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยนิมิตร

นางสาวอัญชลี สมฤทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก