เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอินทปัตร  บุญทวี

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 31

 - ว่าง -

- ว่าง -

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอุไรลักษณ์  เรือนสิงห์

นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์

รองปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 32

สำนักปลัด


นายอินทปัตร  บุญทวี

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489407 ต่อ 31

นางอุไรลักษณ์  เรือนสิงห์

นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์

รองปลัดเทศบาล 053-489407 ต่อ 32

นายญาณเวทย์  ปัญญาฟอง

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี  สุดสวาท

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


0534894089ต่อ51

กองช่าง


นายวีราชัย  สุริยา

นายวีราชัย สุริยา

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-489406-7 ต่อ 81

-

กองการศึกษา


นายพิศาล  แสงรัตน์

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

053-489406-7 ต่อ 61

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนภัส  เชื้อสะอาด

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

053-489406-7 ต่อ 71

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข