เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอินทปัตร  บุญทวี

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 31

 - ว่าง -

- ว่าง -

หน่วยตรวจสอบภายใน

(ย้าย)

(ย้าย)

รองปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 32

สำนักปลัด


นายญาณเวทย์  ปัญญาฟอง

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

นางวัชรี  บุญเปี่ยมเลิศ

นางวัชรี บุญเปี่ยมเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นายสถาพร  ชัยสมนาม

นายสถาพร ชัยสมนาม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศรีวรรณ  มูลหล้า

นางศรีวรรณ มูลหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองช่าง


นายวีราชัย  สุริยา

นายวีราชัย สุริยา

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-489406-7 ต่อ 81

-

กองการศึกษา


นายพิศาล  แสงรัตน์

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

053-489406-7 ต่อ 61

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนภัส  เชื้อสะอาด

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

053-489406-7 ต่อ 71

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

พันจ่าเอก สุนทร  สายแก้วราช

พันจ่าเอก สุนทร สายแก้วราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข