เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอินทปัตร บุญทวี

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 31

 - ว่าง -

- ว่าง -

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางโชติกา คำพิบูลย์

นางโชติกา คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 13

สำนักปลัด


นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

นางวัชรี บุญเปี่ยมเลิศ

นางวัชรี บุญเปี่ยมเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นายสถาพร ชัยสมนาม

นายสถาพร ชัยสมนาม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศรีวรรณ มูลหล้า

นางศรีวรรณ มูลหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองช่าง


นายวีราชัย สุริยา

นายวีราชัย สุริยา

ผู้อำนวยการกองช่าง

053-489406-7 ต่อ 81

-

กองการศึกษา


นายพิศาล แสงรัตน์

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

053-489406-7 ต่อ 61

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายธันยาธรณ์ คำเพียว

นายธันยาธรณ์ คำเพียว

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

053-489406-7 ต่อ 15

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข