ส่วนราชการในสังกัด
     
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองการศึกษา
 
   
     
     
     
     


ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43