บัญชีรายการคู่มือสำหรับประชาชน
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 
บัญชีรายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนแนบท้ายประกาศฯ
   
1
การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
2
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันสถานีน้ำมัน
3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งขอรับใบอนุญาต)
4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
5
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
6
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
7
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งขอรับใบอนุญาต)
8
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
9
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
13
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
14
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
15
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
16
การขอเลขที่บ้าน
17
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
18
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
19
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
20
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
21
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
22
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
23
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
24
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
25
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
26
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ เอกสารการทะเบียน
27
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
28
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
29
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
30
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
     

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408