แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
แบบฟอร์มใบสมัครประกวด มิสอเมซิ่ง เลดี้บอย 2558 งานมหัจรย์แม่วาง ครั้งที่ 7 เอกสาร
แบบฟอร์มแจ้งการครอบครองงาช้างและการขอนุญาตค้างาช้าง [16 มีนาคม 2557]
   

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43