ผังเว็บไซต์
หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน้าหลัก แผนพัฒนาสามปี สำนักงาน ป.ป.ช.
คู่มือสำหรับประชาชน แผนดำเนินงาน สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลราคากลาง แผนอัตรากำลัง กรมบัญชีกลาง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบัญญัติงบประมาณฯ สำนักงาน กกต.
FACEBOOK เทศบาล เทศบัญญัติ อำเภอแม่วาง
DOWNLOAD แผนจัดหาพัสดุ อบต.บ้านกาด
แนะนำอำเภอแม่วาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนเปา
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล สัญญาการซื้อการจ้าง อบต.ทุ่งปี๊
วิสัยทัศน์การพัฒนา รายงานการเงิน อบต.ทุ่งรวงทอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ อบต.แม่วิน
อำนาจหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
โครงสร้างหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
คณะผู้บริหาร ความรู้ด้านสาธารณภัย หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนังสือราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการในสังกัด ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
โครงสร้างภาพรวม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ คู่มือสำหรับประชาชนกระทรวงมหาดไทย
สำนักปลัดเทศบาลฯ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ คู่มือสำหรับประชาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองคลัง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ คู่มือสำหรับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
กองช่าง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ คู่มือสำหรับประชาชนอำเภอแม่วาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กองการศึกษา    

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408