วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
“ เทศบาลแม่วาง   เป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจหลักการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะหอมหัวใหญ่ 
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ 
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๖. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส 
๗. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆด้าน 
๘. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เกษตรกรสามารถผลิต พืช ผัก ที่ปลอดสารพิษซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกร 
๒. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆ 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้รับการบำรุงดูแลรักษา และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
๔. ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและข่าวสารอย่างทั่วถึง 
๕. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
๖. คนจนมีจำนวนลดลง 
๗. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีศักยภาพในการแข่งขันทุกๆด้าน 
๘. การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว

กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43