ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
เอกสาร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสาร

กลับ

กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408