รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
เอกสาร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสาร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ไปยังหน้าประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง

กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408