คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่วาง

นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง

โทร 053-489406-7 ต่อ 60

     

นายทองคำ พรหมเย็น
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
คนที่ 1

โทร 053-489406-7 ต่อ 60

นางสายฝน สิทธุมัด
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
คนที่ 2

โทร 053-489406-7 ต่อ 60

     

นายศรีมา ทิพย์สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง

โทร 053-489406-7 ต่อ 60

นายจำรูญ พลอยแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง

โทร 053-489406-7 ต่อ 60

กลับหน้าหลัก

 

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43