รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
   
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
   
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  1  คัน  ครั้งที่  2  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (4 กันยายน 2560)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 
[กลับหน้าหลัก] [หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง]
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408