ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวกิจกรรมรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
   
ข่าวกิจกรรมรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม ปฏิบัติการ Big Cleaning Day บ้านป่าติ้ว 4 กันยายน 2561
กิจกรรม ปฏิบัติการ Big Cleaning Day บ้านดอนเปา 3 กันยายน 2561
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดฉันรักษ์ดอนเปา 31 สิงหาคม 2561
การประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 31 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 20 สิงหาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

ข่าวกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 830-882 ต่อ 43