ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คณะทำงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
FACEBOOK ศูนย์ปรองดองฯ เทศบาล
FACEBOOK ปรองดองระดับชาติ
สื่อปรองดองกระทรวงมหาดไทย

นโยบายระดับชาติ/จังหวัด ข่าวกิจกรรมระดับชาติ/จังหวัด ข่าวกิจกรรมศูนย์ปรองดองฯ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายอำเภอแม่วาง
 
 
ข่าวกิจกรรมรัฐบาล
ข่าวกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกิจกรรมอำเภอแม่วาง
 
 
กิจกรรมจัดเอง
กิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 
 

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408