ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 053-489406-7 โทรสาร 053-489408, 053-489406-7 ต่อ 43
e-mail address : maewang_sm@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/SMMAEWANG

ส่งข้อความ

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในสังกัด
คณะผู้บริหาร
อุบัติเหตุ ด่วน หรือฉุกเฉิน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
053 489406-7 ต่อ 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053 489406-7 ต่อ 25
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
053 489406-7 ต่อ 19
ปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง
053 489406-7 ต่อ 31
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง
053 489406-7 ต่อ 32
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง
กองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
053 489406-7 ต่อ 41
ผู้อำนวยการกองช่าง
053 489406-7 ต่อ 81
งานพัฒนาชุมชน งานวิชาการเกษตร
053 489406-7 ต่อ 10
งานสาธารณูปโภค
053 489406-7 ต่อ 82
งานนิติการ
053 489406-7 ต่อ 21
งานธุรการ
053 489406-7 ต่อ 83
งานธุรการกลาง
053 489406-7 ต่อ 43
งานวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่
053 489406-7 ต่อ 44
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
053 489406-7 ต่อ 51
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053 489406-7 ต่อ 13
งานการเงินและบัญชี
053 489406-7 ต่อ 53
งานธุรการ
053 489406-7 ต่อ 72
งานพัสดุและทรัพย์สิน
053 489406-7 ต่อ 53
งานพัฒนารายได้
053 489406-7 ต่อ 54
โทรสาร
กองการศึกษา
โทรสาร
053 489406-7 ต่อ 43
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053 489406-7 ต่อ 61
053 489408
งานธุรการ
053 489406-7 ต่อ 62
       

แผนที่

ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408