ข้อมูลการรับซองเอกสาร
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   
บัญชีขายสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก เชื่อมระหว่างบ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 กับ บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ [24 พฤษภาคม 2559] หน้า 1 หน้า 2
   
[กลับหน้าหลัก] [หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง]
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408