ข้อมูลการยื่นซองเอกสาร
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
   
[กลับหน้าหลัก] [หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง]
ผังเว็บไซต์
พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408