มาตรฐานการบริการสาธารณะ
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
มาตรฐานทางระบายน้ำ
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
มาตรฐานการวางผังเมือง
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
มาตรฐานหอกระจายข่าว
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
มาตรฐานหอพัก
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรฐานการตลาด
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.

 

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408