เกี่ยวกับศูนย์
รายการข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงาน
4กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
4ระเบียบเทศบาลฯ
4ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
4ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
4คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
4เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
4คู่มือการใช้บริการศูนย์ฯ
4บัญชีรายการเอกสารในศูนย์ฯ
4แผนผังขั้นตอนการรับบริการ
4แบบคำขอข้อมูลฯ
4ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอข้อมูลฯ
4อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
4โครงสร้างการจัดองค์กร
4สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญฯ
4สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
4กฎ มติ ข้อบังคับ ระเบียบ
 
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9
4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4แผนพัฒนาเทศบาลฯ
4งบประมาณรายจ่ายประจำปี
4แผนดำเนินงาน
4แผนอัตรากำลัง
4แผนจัดหาพัสดุประจำปี
4ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4สัญญาการซื้อการจ้าง
4ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
4งบแสดงฐานะทางการเงิน
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
4รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
4รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
4รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
4ผลการประเมิน ITA ประจำปี
4ผลการประเมิน LPA ประจำปี
4รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
4คู่มือสำหรับประชาชนฯ
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 (8)
ประกาศมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส
 
1. ด้านการจัดหาพัสดุ
4กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
4แผนจัดหาพัสดุประจำปี
4ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
4ผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ
4สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1)
4รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
4รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
4รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการให้บริการประชาชน
4คู่มือสำหรับประชาชนฯ
4ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ
4รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
4แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
4รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
4รายงานผลการประเมินการให้บริการ
 
3. ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
4โครงสร้างการจัดองค์กร
4อำนาจหน้าที่
4วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4แผนพัฒนาเทศบาลฯ
4งบประมาณรายจ่ายประจำปี
4แผนดำเนินงาน
4ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน
4คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
4. ด้านการบริหารงบประมาณ
4แผนพัฒนาเทศบาลฯ
4งบประมาณรายจ่ายประจำปี
4แผนดำเนินงาน
4หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ
4รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ
4รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินฯ (สตง.)
 
5. ด้านการบริหารงานบุคคล
4หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
4รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหา
4มาตรฐานทางจริยธรรม
4หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
4รายงานการประเมินผลฯ
 
6. ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดฯ
4รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
4รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานณ (ภายใน)
4รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ภายนอก)
 
สถิติผู้มาใช้บริการ
4ประจำปี พ.ศ. 2562
4ประจำปี พ.ศ. 2561
4ประจำปี พ.ศ. 2560
4ประจำปี พ.ศ. 2559
4ประจำปี พ.ศ. 2558
 
ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยกับการขอข้อมูลฯ
4ประจำปี พ.ศ. 2562
4ประจำปี พ.ศ. 2561
4ประจำปี พ.ศ. 2560
4ประจำปี พ.ศ. 2559
4ประจำปี พ.ศ. 2558
สถิติการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
4ประจำปี พ.ศ. 2562
4ประจำปี พ.ศ. 2561
4ประจำปี พ.ศ. 2560
4ประจำปี พ.ศ. 2559
4ประจำปี พ.ศ. 2558

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408