เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง
   
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559]
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559]
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559]
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559]
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 [22 เมษายน 2559]
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556
แบบคำขอ ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556
 
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
 
แบบใบรับแจ้งการขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
 
แบบใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
 
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
 
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
 
แบบแจ้งเลิกกิจการฯ
 
แบบคำขอทั่วไป
     
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2554

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408