แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลแม่วาง
   
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสาร
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสาร
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ผด.5) 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) เพิ่มเติม 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  เพิ่มเติม 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ผด.5)  เพิ่มเติม 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.1)
เอกสาร
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2)
เอกสาร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ผด.5)
เอกสาร
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสาร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.1)
เอกสาร
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด.1)
แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2558 (ผด.2)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด.1)
แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด.2)

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต

พัฒนาโดย งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 53 โทรสาร 0 5348 9408