ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)
     
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)
  ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)
  ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563)
  ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)
     
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤษภาคม 2562)
  ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)
 
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
     
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
     
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
     
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)
     
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 3 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560) 
เอกสาร
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 2 (1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
เอกสาร
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 3 (1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุฯ งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสาร
     

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต

พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408