สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ
สำเนาสัญญาซื้อ - จ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 เชื่อม ซอย 9  หมู่ที่ 3  บ้านสันโป่ง  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย  4  บ้านป่าติ้ว  หมู่ที่ 5  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/11  บ้านดอนเปา  หมู่ที่  4  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/4 บ้านกาด  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า อบต.ดอนเปา  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (ศพด.บ้านดอนเปา)  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 8  บ้านอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ต่อเนื่องภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง จำนวน 6 จุด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) พร้อมก่อสร้างถนน (Asphaltic Concrete) ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 3 ซอยข้างโรงพักขยะเก่า บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อส้รางถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อส้รางถนน คสล. ซอย 3/7 หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สำเนาสัญญาซื้อ-จ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อส้รางถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อส้รางถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักเชื่อมระหว่างบ้านน้ำต้น หมู่ที่ 6 กับ บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและก่อส้รางสะพาน คสล. ลำเหมืองตรงข้าม ซอย 3/7 หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลางบริเวณปากซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อส้รางสร้างถนน คสล. ซอยหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลตำบลแม่วาง

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 ต่อ 53 โทรสาร 053 489408