ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
การเตรียมการก่อนน้ำท่วม
การเตรียมความพร้อมรับภัยหนาวในผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อเกิดวาตภัย

กลับหน้าหลัก หน้า มุม KM

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408