การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   
  - กระบวนงานบริการตามภารกิจเทศบาลตำบลแม่วางฯ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ
  - แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ
แผนผังการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หน้ามุม KM

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408