คลังความรู้งานการเจ้าหน้าที่
1.
เอกสารเผยแพร่ความรู้
2.
เอกสารสวัสดิการ
3.
บทความที่น่าสนใจ
4.
องค์ความรู้ พัสดุฉบับใหม่ล่าสุด
5.
องค์ความรู้ ประกันสังคมน่ารู้
6.
องค์ความรู้ ตอบคำถามภาษีง่าย ๆ
7.
องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
8.
องค์ความรู้ ลาให้ถูกต้อง
9.
องค์ความรู้ เดินทางให้ถูกต้องตามหน้าที่ 
10.
คู่มือวินัย
11.
องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.
องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท.ต้องรู้
13.
คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
14.
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ
15.
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. 2559
16.
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตามความผิดละเมิดของเจ้าหน้า ที่ พ.ศ. 2539
17.
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
18.
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
19.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
20.
ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์
21.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
22.
องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ

กลับหน้าหลัก หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หน้ามุม KM

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408