รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ประจำปี
   
รายงานผลการตรววจสอบหรือนิเทศงาน ประจำปี
รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
   
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้รับบริการฯ ประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   

กลับหน้าหลัก กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408